Từ “lãi suất tưởng tượng” đến “diệt bằng được Thăng – Thanh”

Một khả năng có thể là trong bối cảnh gần như bế tắc về tính chứng cứ như thế, Hội đồng xét xử đã phải viện dẫn đến vụ 119 tỷ đồng với “chứng cứ” mà Luật sư Nguyễn Văn Quynh ví là “lãi suất tưởng tượng” nhằm “diệt bằng được Thăng – Thanh”

Xin bạn xem tiếp bài Từ “lãi suất tưởng tượng” đến “diệt bằng được Thăng – Thanh” tại Chân Trời Mới Media.