Trung Quốc quảng bá Sơn Đoòng là “hang động tại Trung Quốc”

Tôi tin rằng nhân dân VN sẽ không bao giờ ngồi yên, chịu sự đô hộ để đi đến diệt vong dân tộc trước bọn bá quyền Trung Quốc. Những kẻ nào đang có ý đồ bán rẻ Tổ quốc sẽ không bao giờ thực hiện được tham vọng bần tiện và nhục nhã đó. Bọn chúng sẽ phải trả giá nếu những điều chúng ta nghi ngờ trở thành sự thật.

Xin bạn xem tiếp bài Trung Quốc quảng bá Sơn Đoòng là “hang động tại Trung Quốc” tại Chân Trời Mới Media.