Tinh giản biên chế là cái giống gì?

Đỗ Đăng Liêu – Việt Tân

Gần đây từ ngữ “tinh giản biên chế” được sử dụng khá nhiều. Nhưng “tinh giảm biên chế” là gì, thật ít ai biết rõ?

Theo sách báo của chế độ thì tinh giản biên chế (TGBC) được định nghĩa tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế như sau:

“Tinh giản biên chế” được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế.”

Ai cũng biết là CSVN có biệt tài diễn đạt việc đơn giản thành ra khó hiểu.

Xin bạn xem tiếp bài Tinh giản biên chế là cái giống gì? tại Chân Trời Mới Media.