Staff

 

Các xướng ngôn viên và cộng tác viên:

Các xướng ngôn viênMya Phạm, đậu giải ba môn lực sức thể hình và là cộng tác viên của báo Việt Lifestyles hướng dẫn về cách ăn uống dinh dưỡng.

Mya Phạm, đậu giải ba môn lực sĩ thể hình và là cộng tác viên của báo Việt Lifestyles hướng dẫn về cách ăn uống dinh dưỡng.

XNV Vy Lê
XNV Vy Lê