Staff

Các xướng ngôn viên và cộng tác viên:

XNV Trần Chung Dzung
XNV Trần Chung Dzung
Các xướng ngôn viên
Các xướng ngôn viên
Mya Phạm, đậu giải ba môn lực sức thể hình và là cộng tác viên của báo Việt Lifestyles hướng dẫn về cách ăn uống dinh dưỡng.

Mya Phạm, đậu giải ba môn lực sĩ thể hình và là cộng tác viên của báo Việt Lifestyles hướng dẫn về cách ăn uống dinh dưỡng.

XNV Trần Chung Dzung và Hoa Hậu Diễm Thuyên
XNV Trần Chung Dzung và Hoa Hậu Diễm Thuyên
XNV Đức Quang
XNV Đức Quang
XNV Vy Lê
XNV Vy Lê