PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại toà thị chính Brampton, Canada

Để tiếp tục truyền thống đã được gìn giữ trong hơn 34 năm qua và với sự yểm trợ của 32 đoàn thể, tổ chức chính trị vùng GTA, ở các tỉnh bang, các hội đoàn quân đội trong và ngoài Canada, Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH vùng Ontario đã phối hợp với các hội đoàn Quốc gia, tổ chức thanh niên, đồng tổ chức Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2019 Tại Toà Thị Chính BRAMPTON số 2 Wellington St. West, thành phố Brampton, Ngày Thứ Bảy 20-04-2019, từ 11:00 am đến 2:00 pm.

Quý vị hãy ủng hộ SBTN bằng cách liên lạc với các hãng Cable địa phương hoặc Directv ở số 1 866 687 7109 để bắt đài SBTN hoặc ghi danh trên www.directvnow.com để xem được 9 đài Việt ngữ chỉ có $20/tháng

Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể xem SBTN qua hệ thống SBTN GO với giá $7.99 một tháng sau 7 ngày dùng thử.

Xin hãy vào trang nhà WWW.SBTNGO.COM để biết thêm chi tiết.

Quý vị có thể download SBTN Online TV App trên Google Play, Apple Store, Amazon, hoặc Roku

#SBTN #tuongniem30thang4 #thangtuden #brampton #canada