Tiếng nói cao niên

caonien3

Xướng ngôn viên

caonien1

Xướng ngôn viên

caonien5

Nghệ sĩ cao niên