CCTT 28: BỆNH THÀNH TÍCH LÀ THẢM HỌA CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Vụ 231 tát tai đã chứng minh rằng nền giáo dục hiện tại không nhằm đào tạo ra con người có phẩm chất đạo đức, kiến năng để sống cho ra con người. Mục đích giáo dục hiện tại là ganh đua kiếm điểm giữa các trường để các quan chức ngành giáo dục được thêm bổng lộc. Nó bất chấp giá trị nhân phẩm, bất chấp tâm hồn trong trắng của học sinh bị tổn thương, tương lai của học sinh bị ảnh hưởng ra sao.

Đó chắc chắn không phải là nền giáo dục mà bất cứ cha mẹ nào mong muốn cho con mình.

Giáo dục, trước hết phải phục vụ cho học sinh, vốn là người sẽ xây dựng xã hội mai sau. Bị chà đạp thể xác, tra tấn, khủng bố về tâm hồn thì làm sao có thể xây dựng xã hội lành mạnh cho mọi người cùng hưởng được?